Политика за поверителност

Моля имайте предвид, че за да ползвате услугите, предоставени от онлайн магазин www.barkom-bg.com  Вие предоставяте Ваши лични данни според вида на ползваната услуга.

Моля, имайте предвид, че личните данни, предоставени от Вас при попълване на тази електронна регистрационна форма, ще бъдат обработени "БАРКОМ" ООД , ЕИК: BG131378668, със седалище и адрес на управление: с. Казичене АЛИЧО No 2, Република България, представлявано от регистрирания представител КАРАПЕТЯН АРМЕН, в качеството му на администратор на лични данни.

Личните Ви данни ще бъдат обработени, както следва:

Цели, основания и срокове

6 години след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове по правни претенции

директен маркетинг чрез изпращане на информация за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на "БАРКОМ" ООД. Това обработване се основава на законния интерес на "БАРКОМ" ООД да рекламира своите стоки и/или услуги. Разбира се, ще обработваме личните Ви данни за тази цел, само докато Вие не възразите срещу това.

Трети лица, които имат достъп до данните

Ние можем също да възложим на външни експерти, като счетоводители и маркетингови агенции, една или всички от гореизброените дейности по обработване на Вашите лични данни, като осигурим тяхната защита и законосъобразно обработване.

Вашите права

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по всяко време, като изпратите възражението си по един от следните начини:

по имейл до barkom@abv.bg;

с писмо, адресирано до: "БАРКОМ" ООД, с. Казичене АЛИЧО No 2

Можете да упражните правото си на достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни и правото си да ограничите обработването, като изпратите съответно заявление, използвайки горепосочените контакти.

Имате право и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни за незаконосъобразно обработване на Вашите лични данни.